ChNPP – Chernobyl Nuklear Power Plant – Chernobyl Exclusion Zone

Duga III – Chernobyl Exclusion Zone