ChNPP – Chernobyl Nuklear Power Plant – Chernobyl Exclusion Zone

Nepal

Everest from Kalar Patar

Ladakh

Chernobyl 2014

Shanghai 2013

Kambodscha 2013

Warnemünde 2013